Zwroty i reklamacje

I. Zwroty

1. Możliwość zwrotu lub wymiany do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki
2. Zwrot i Wymiana może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony.
3. Jeśli odsyłany towar zostanie niedbale odesłany i ulegnie zniszczeniu zastrzegamy sobie prawo do adekwatnego do stanu – pomniejszenia jego wartości.
4. Do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia
5. W przypadku odstąpienia od Umowy właściciel sklepu nie ponosi kosztów odesłania Towaru.

II Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru (tj. Produkty) w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121);
2. Wada fizyczna Towaru (tj Produktu) polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar (tj Produkt) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Sprzedawcy bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.
4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: sklep@sie-spotkajmy.pl

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru(Produkty) z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru (Produkty) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar (Produkt) ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę
9. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przerw w funkcjonowaniu lub usterek Serwisu. Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
10. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy sklep@sie-spotkajmy.pl

lub wysyłane pocztą na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
11. Reklamacja powinna mieścić w sobie opis wydarzeń będących podstawą reklamacji, numer Zamówienia (jeżeli jest ono przedmiotem reklamacji) oraz dane Konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
12. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. W przypadku konieczności uzupełnienia podanych w reklamacji informacji, Operator zwraca się do składającego z prośbą o jej uzupełnienie jeszcze przed rozpatrzeniem. W wyniku udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Konsumenta okres rozpatrywania reklamacji ulega przedłużeniu.
14. Informację o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji przekazuje się Konsumentowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą na adres zamieszkania Konsumenta, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
15. Zapraszamy do kierowania powiadomień, uwag lub pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@sie-spotkajmy.pl